Các tiêu chí đo lường năng lực lãnh đạo cho cấp Team Leader, Supervior

Các tiêu chí đo lường năng lực lãnh đạo cho cấp Team Leader, Supervior - với các nhóm năng lực được định nghĩa, đo lường bởi các biểu biểu hiện sau:

I. NĂNG LỰC LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC & ĐIỀU PHỐI.

1. Lập và thực hiện kế hoạch dựa trên các trách nhiệm và chỉ tiêu đã được giao cho bộ phận.
2. Thường xuyên giám sát và đánh giá tiến độ, hiệu quả công việc so với các chỉ tiêu. Thực hiện các hành động cần thiết để đảm bảo hoàn thành công việc.
3. Phản ứng thích hợp trước sự cố vượt khỏi phạm vi trách nhiệm được giao và báo cáo lên cấp cao hơn khi cần thiết.
4. Tích cực tham gia và đề xuất các cuộc họp khi cần thiết cùng với các bộ phận khác nhằm đồng thuận và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ/kế hoạch/ dự án được giao.

Các tiêu chí đo lường năng lực lãnh đạo cho cấp Team Leader, Supervior


II. QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ DỰ ÁN.

5. Thể hiện tinh thần làm chủ công việc: Chủ động nhận trách trách nhiệm đối với các công việc, dự án được giao (bao gồm các dự án, công việc gấp, không nằm trong kế hoạch hoặc nhiệm vụ, trách nhiệm mới).
6. Lên kế hoạch, sắp xếp thứ tự ưu tiên và quản lý thời gian của các hoạt động một cách hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu công việc được giao
7. Quản lý bản thân và các nguồn lực vì lợi ích tốt nhất của công ty
8. Đảm bảo các dự án và hoạt động được thực hiện, đáp ứng được các mục tiêu kỳ vọng đã đồng thuận.
9. Quan sát và đưa ra các ý kiến phản hồi để giúp cải thiện hiệu quả công việc của mọi người (kể cả bản thân), các quy trình và hệ thống

III. GIAO TIẾP & CỘNG TÁC:
10. Tích cực tạo điều kiện, duy trì giao tiếp cởi mở và thích hợp với những người khác để họ tham gia và đóng góp ý kiến, phản hồi thông tin.
11. Trình bày thông tin thực tế và súc tích và gây ảnh hưởng đến những người khác theo cách thích hợp vì lợi ích của công ty (bằng cả lời nói và văn bản).
12. Tìm các cách tích cực (hai bên cùng có lợi) để thương lượng, thuyết phục những người khác vì lợi ích tốt nhất của tổ chức.
13. Liên tục nỗ lực mở rộng mạng lưới quan hệ trong hoặc ngoài tổ chức.
14. Nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và phương pháp làm việc tốt nhất với những người khác trong tổ chức.

IV. THỂ HIỆN TẦM VÓC/HÌNH ẢNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO:
15. Thể hiện bản thân là một người đáng tin cậy.
16. Sẵn sàng đón nhận cơ hội học hỏi, ý kiến phản hồi và dùng những điều đó để hoàn thiện bản thân.
17. Cân nhắc các hậu quả xảy đến cho những người khác và tổ chức trước khi hành động.
18. Xây dựng và sử dụng mối quan hệ tích cực với những người khác trong và ngoài công ty nhằm phục vụ công việc.
19. Có khả năng kiềm chế cảm xúc bản thân.

V. QUẢN LÝ CON NGƯỜI VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC:
20. Có các buổi nói chuyện mang tính huấn luyện, kèm cặp để cải thiện hiệu quả công việc của Team.
21. Xây dựng và nuôi dưỡng môi trường Nhóm tích cực, tôn trọng các giá trị khác biệt và tôn vinh sự thành công chung của tập thể.
22. Thường xuyên truyền đạt đến nhóm nhân viên của mình: điều gì là quan trọng và lý do nó quan trọng, cập nhật cho họ thông tin về các kế hoạch cũng như các sự thay đổi một cách tích cực.
23. Theo dõi và đo lường hiệu quả làm việc của từng nhân viên bằng những cách phù hợp, nhằm ghi nhận đúng các đóng góp sự nổ lực của các cá nhân cho hiệu quả của Team.
24. Đưa ra ý kiến phản hồi thường xuyên và chân thành về hiệu quả cộng việc cho nhân viên. Đồng thời giúp nhân viên xây dựng kế hoạch cả thiện, phát triển năng lực và hiệu quả làm việc.
25. Đảm bảo bản thân và những người khác trong phạm vi quản lý tuân thủ, làm đúng các thủ tục, quy trình, quy định công ty.
26. Đưa ra và thực thi các hành động nhằm giúp cải thiện/ nâng cao hiệu quả của nhóm .

VI. QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI:
27. Cổ vũ, tuyên truyền các lợi thế của sự thay đổi
28. Làm rõ các cơ hội tiềm năng và ưu thế tương lai của các thay đổi được đề xuất
29. Xác định sự thay đổi sẽ ảnh hưởng đến vai trò, hiệu quả công việc và các phương pháp làm việc hiện nay của Team như thế nào
30. Thực hiện các thay đổi/chuyển đổi theo cách hữu hiệu nhất cho công việc/chức năng của mình và Team.

****Dùng công cụ STAR Evidences để đánh giá từng biểu hiện. Khi có 1 biểu hiện không đạt hoặc chưa rõ ràng thì sẽ phân tích sâu hơn biểu hiện đó và lập các kế hoạch hành động để cải thiện đúng biểu hiện chưa đạt này.

Note: STAR Evidences: là cách dùng các sự kiện thực tế để chứng minh cho các biểu hiện năng lực lãnh đạo.
Situation: Tình huống. Task: Nhiệm vụ được giao.
Action: Các hành động đã thực hiện. Result: Kết quả công việc.

Đọc lại phần 1:  Làm sao để đo lường năng lực lãnh đạo?

Tác giả: Nguyễn Hoang Thi
loading...